Home | Voor wie | Wie is de filosofisch practicus | Hoe werkt het, tarieven | Voorwaarden | Nieuws l Contact

OpenDenken.nl

Algemene voorwaarden

 


Indien u onderstaande voorwaarden wilt uitprinten, klik hier


1. Algemeen


OpenDenken.nl is de handelsnaam van filosofisch practicus C.E. (Ties) Ament. Hieronder staan de voorwaarden beschreven waaronder Ties Ament, hierna “Filosofisch Practicus” of “Practicus” haar werkzaamheden als zodanig aanbiedt en verricht.


2. Geheimhouding


De Filosofisch Practicus zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt in het kader van de gesprekken verstrekte gegevens.


Hetgeen tijdens de individuele gesprekssessies aan de orde komt, kan door de Practicus uitsluitend ten behoeve van gesprekken (elektronisch) worden opgeslagen en wordt vertrouwelijk behandeld. Zolang de identiteit (naam en kenmerkende details) van de betreffende cliënt verborgen blijft, kan de Practicus, bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden, in algemene zin mededelingen doen over de sessies.


Cliënten stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover relevant voor de administratie van OpenDenken.nl. OpenDenken.nl slaat zo min mogelijk gegevens op, gaat daarmee zorgvuldig om en zal deze niet ter hand stellen aan derden, behalve wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


3. Eigen verantwoordelijkheid van cliënten


Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor de inzichten en ideeën, die zij in het kader van de gesprekssessies met de Practicus hebben opgedaan dan wel opdoen en de mogelijke consequenties daarvan. OpenDenken.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid hiervoor.


De Practicus sluit cliënten met psychische gezondheidsproblemen niet op voorhand van de gesprekssessies uit, maar biedt hen nadrukkelijk geen psychotherapeutische hulp aan. Daarvoor zijn zij op andere hulpverleners aangewezen.


4. Afspraken, duur van de gesprekssessies en afzeggingen


De gesprekssessies duren maximaal zestig (60) minuten. Indien de cliënt meer dan vijftien (15) minuten te laat arriveert, vervalt de sessie; deze wordt dan wel volledig in rekening gebracht.


De cliënt verplicht zich bij verhindering een afspraak minimaal achtenveertig (48) uur van te voren af te zeggen. Bij niet of niet-tijdige annulering van een afspraak is de cliënt het volledige bedrag verschuldigd.


Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Wie echter een kennismakingsgesprek niet of niet-tijdig annuleert, is het gesprekstarief verschuldigd.


5. Tarieven en betaling


Particuliere cliënten betalen een tarief , zoals gepubliceerd op de website OpenDenken.nl. Het tarief kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. In bijzondere situaties kan een afwijkend tarief overeen worden gekomen. Voor door bedrijven en organisaties gevraagde werkzaamheden wordt door OpenDenken.nl vooraf een offerte opgesteld. Offertes zijn dertig (30) dagen geldig.


Cliënten ontvangen eens per maand een factuur voor de geleverde diensten van die maand. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Er worden uitsluitend elektronische facturen (per email) verstuurd. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de cliënt de wettelijke rente verschuldigd.


Bij betalingsachterstand is de Practicus gerechtigd de gesprekken op te schorten onverminderd de verplichting van de cliënt openstaande en nog te versturen declaraties te voldoen.


6. Geschillen


Wanneer tussen cliënt en Practicus een geschil ontstaat dat naar de opvatting van beiden of een van beiden niet binnen het kader van de gesprekssessies kan worden opgelost, worden de sessies stopgezet. Beide partijen verplichten zich in dat geval de financiële afwikkeling (restitutie van vooruitbetaalde sessies, dan wel betaling van reeds genoten sessies) ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee (2) weken te doen plaatsvinden.


7. Wijzigingen en toepasselijke recht


OpenDenken.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen, zonder de cliënten daarvan, vooraf of achteraf, in kennis te stellen. De geldende, dat wil zeggen meest recente versie van de Algemene Voorwaarden, is gepubliceerd op de website van  OpenDenken.nl (www.opendenken.nl).   

Privacy-/geheimhoudingsverklaring

Copyright ©2014 OpenDenken.nl